Az Ige meghallgatása

Mons. Pierbattista Pizzaballa (a Jeruzsálemi Latin Patriarchátus apostoli adminisztrátora) szíves engedélyével adjuk közre itt vasárnapi elmélkedéseit. Szolgáljanak ezek mindnyájunk segítségére abban, hogy Isten Igéjére tudjunk hallgatni, és elmélyítsük azt, amit kapunk hetünk csúcspontján: a vasárnapi szentmisén!

 

Krisztus Király vasárnapja (B év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

 Fordította: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)  

A mai vasárnap zárja az egyházi évet Krisztusnak, a világ királyának ünnepével.

Az evangéliumi szakasz (Jn 18,33–37) Pilátus és Jézus találkozását mutatja be annak az eljárásnak a során, amely Jézust halálra fogja ítéli. Míg a zsidó eljárás elrendeli a tanúk jelenlétét – a vádlott mellett vagy vele szemben –, addig a római per alapvetően a bíró által lefolytatott kihallgatásra támaszkodik, amelynek most tanúi vagyunk, miközben szemtől szemben látjuk a két személyt, akik egy lényeges témáról folytatnak párbeszédet. (...)

 

 

 

Évközi 33. vasárnap (B év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

 Fordította: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)  

Ezeken az utolsó vasárnapokon többször visszatér a tekintet témája: Jézus utolsó találkozása Jeruzsálem felé tartó útja során a találkozás Bartimeussal (Mk 10,46–52), akit meggyógyít vakságából; majd múlt vasárnap az özvegyasszony története és Jézus felhívása, hogy nézzék ezt az asszonyt és óvakodjanak attól, aki csak az emberek figyelmét és tetszését keresi (Mk 12,38–44).

Mintha Jézus azelőtt, hogy megkezdené szenvedése napjait, arra oktatná tanítványait, hogy új tekintettel szemléljék a dolgokat. (...)

 

 

 

Évközi 32. vasárnap (B év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

 Fordította: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)  

A mai szakasz (Mk 12,38–44) háttere a Templom, ahol Jézus tanít. Emberek különféle csoportjaival találkozott itt és párbeszédbe lépett velük, ami időnként vitává fajult.

A 12. fejezet végén vagyunk. A 13. fejezetet az eszkatologikus beszéd tölti ki, a 14. fejezettel pedig kezdetét veszi a Passió elbeszélése.

Az az ikon tehát, amelyet ma szakaszunkban szemlélhetünk, záró ikon, az utolsó kép, amely számunkra a tanító Jézust örökíti meg, ezért különösen is fontos.

Valójában két, egymás mellé állított kép alkotja. (...)

 

 

 

Évközi 31. vasárnap (B év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

 Fordította: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)  

Múlt vasárnap Jerikó kijáratánál láttuk Jézust, ahol találkozott Bartímeussal és meggyógyította, aki azután végig követte őt az úton (Mk 10,46–52).

A mai evangéliumi szakasz szövegkörnyezete egészen más: Jézus útja Jeruzsálembe végéhez ért, Jézus ünnepélyesen bevonult Jeruzsálembe és bement a Templomba (Mk 11,1–11). Itt írástudók, farizeusok, vének, szadduceusok, Heródes-pártiak különböző csoportjaival találkozik, akik kérdéseket tesznek föl neki, és abból viták születnek. (...)

 

 

 

Évközi 30. vasárnap (B év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

 Fordította: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)  

A Teremtés könyvének Ádám és Éva bűnét elbeszélő epizódjában (Ter 3) a látásunkra vonatkozó, fontos hely az 5. vers: a kígyó megígéri Évának, hogy „szemeik megnyílnak”. Éva rögtön ezután látja, hogy a gyümölcs jó, vesz belőle és megeszi (Ter 3,6). A szemeik valóban megnyílnak, ám azért, hogy meglássák mezítelenségüket és szégyent érezzenek (Ter 3,7). Szemeik megnyíltak, de látásuk torz, mindent önmagukból kiindulva látnak, nem pedig az Úrral való kapcsolat felől. Tehát részlegesen látnak, nem látják többé a valóságot a maga teljességében. Az Úrral való kapcsolat megsérült, és amikor Ő érkezik, az ember elrejtőzik: nem képes többé Őt látni, felismerni, a jelenlétében maradni. (...)

 

 

Évközi 29. vasárnap (B év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

 Fordította: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)  

Jézus harmadik alkalommal beszél tanítványainak a szenvedéséről, ők pedig harmadik alkalommal tanúsítanak nemcsak értetlenséget, hanem azt is, hogy szívükben mennyire távol vannak attól, amit Jézus él.

A mai jelenet (Mk 10,35–45) közvetlenül a szenvedés harmadik meghirdetése után következik, és az előző kettőnél is megdöbbentőbb: úgy tűnik, hogy miközben Jézus Jeruzsálemhez közeledik, a tanítványok ellenben egyre jobban távolodnak onnan. (...)

 

 

 

Évközi 28. vasárnap (B év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

 Fordította: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)  

Mielőtt belekezdenénk a ma elbeszélt evangéliumi epizódba, tegyünk egy lépést hátrafelé és térjünk vissza ahhoz a megállapításhoz, amellyel múlt vasárnapi elmélkedésünket zártuk.

Azt mondtuk, hogy a tanítványoknak – akik mindegyikét a maga nagyzási hóbortja tartja fogva – Jézus egy ölelést, a gyöngédség egy gesztusát kínálja fel életstílusként.

Ez a gyöngéd gesztus lehet a kulcs Jézus és a gazdag ember Márk evangéliumának 10. fejezetében elbeszélt találkozása megértéséhez. (...)

 

 

Évközi 27. vasárnap (B év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

Fordította: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)  

Mielőtt a mai evangéliumi szakaszba belekezdenénk, tegyünk egy előzetes megjegyzést.

Mint tudjuk, Jézus úton van Jeruzsálem felé, ahol a kereszten odaadja életét mindenki üdvösségéért. Nem azért teszi, mert törvény rendeli számára, hiszen semmiféle törvény nem kérheti, hogy meghalj másokért. Csak a szeretet kérheti ezt, és Jézus csak szeretetből adja oda életét.

A mai evangéliumi szakaszban néhány farizeus azt kérdezi Jézustól, hogy szabad-e elbocsátani a feleséget (Mk 10,2). Valójában már maga a kérdés is rossz.  (...)

 

 

Évközi 26. vasárnap (B év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

Fordította: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola) 

Múlt vasárnap közelről láttuk az egyik kísértést, amely befészkeli magát a tanítványok szívébe: a hatalom kísértését, azt, hogy mások szemében nagyok, elsők akarnak lenni (Mk 9,34).
A mai evangéliumi szakaszban egy másik kísértéssel találkozunk: annak kísértésével, hogy nem csak elsők, de az egyetlenek legyenek. (...)

 

 

Évközi 25. vasárnap (B év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

Fordította: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

Jézus Jeruzsálem felé tartó útja alkalmat ad arra, hogy Jézus ennek az útnak az értelméről és annak céljáról tanítsa őket, ami ott rá vár.

Ezért beszél nekik háromszor arról a szenvedésről, amely a Szent Városban éri majd. A tanítványok reakciója minden alkalommal megmutatja, hogy mennyire távol vannak attól, hogy Mesterük optikájával szemléljenek. (...)

 

 

 

Évközi 24. vasárnap (B év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

Fordította: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)  

Azt mondhatjuk, hogy Jézus figyelme a most vasárnapi evangéliumi szakaszban a hozzá közel állók gondolatai felé fordul.

Jézus az, aki megkérdezi övéit, hogy mit gondolnak róla a nép körében (Mk 8,27). Azután megkérdezi, hogy ők maguk mit gondolnak erről (Mk 8,29). Péter szemrehányásban részesül, mert nem Isten szerint gondolkodik (Mk 8,33). Ezt a szemrehányást azután Jézus buzdítása követi, hogy hagyja az ilyesfajta gondolkodást az életről, hogy egészen újfajta felfogásra tegyen szert. (...)

 

 

 

Évközi 23. vasárnap (B év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

Fordította: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)  

Ami a mai liturgiában idézett gyógyítás-elbeszélésben (Mk 7,31–37) szíven üt, az Jézus gesztusai: félrevonja a süketnémát, beledugja ujját a fülébe, nyálával megérinti a nyelvét, sóhajt és egy szót szól (Mk 7,33–34).

Miért van szükség ezekre a gesztusokra a beteg meggyógyításához?

 

 

Évközi 22. vasárnap (B év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

(Mk 7,1-8.14-15.21-23)

Fordította: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)  

A mai vasárnappal visszatérünk Márk evangéliumának olvasásához.

A mai szakasz határt képez: valóban, két kenyérszaporítás elbeszélése között található. Közvetlenül a mai epizód után Jézus elhagyja Izrael határait, és továbbmegy pogány, „tisztátalan” földre. Nekik, a pogányoknak szól a második kenyérszaporítás.

Úgy tűnik, hogy a mai szakasz erre a továbbhaladásra készít fel azáltal, hogy nekünk szegezi a kérdést: mi a tisztátalan? Mi az, ami eltávolít Istentől? (...)

 

 

Évközi 21. vasárnap (B év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

Fordította: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)  

János evangéliuma 6. fejezetének végén a tanítványok kettős reakciójának vagyunk tanúi: Jézus szavai némelyikük számára okot jelentenek a megbotránkozásra és a vádra, mások számára viszont éppen ellenkezőleg, az Úr iránti új elköteleződésre ösztönöznek, alkalmat szolgáltatnak a Mester követésének megújult választására.

Ezek is, azok is tanítványok: akik távoznak, nem véletlenül odavetődött személyek, nem az őt alkalmanként hallgató sokaságról van szó. Ugyanazok a tanítványok ők, akik őt követték, akiket szavai és tettei vonzottak.

Két, egymással szembeállított képről van tehát szó, melyek mindegyikét néhány kulcskifejezés jellemzi. (...)

 

 

Szűz Mária mennybevétele (B év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

Fordította: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)  

A mai evangélium Szűz Mária mennybevételének ünnepe alkalmából ismét a Magnificat himnuszát állítja elénk. 

Ennél az éneknél szeretnék kicsit elidőzni és két szempontot kiemelni.

Az első a Magnificat és a Názáretben történtek kapcsolatát érinti. Mária énekét nem lehet megérteni másként, csak meghívása mozzanatának részeként. (...)

 

 

Évközi 19. vasárnap (B év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

Fordította: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)  

Múlt vasárnap láttuk a sokaság reakcióját a kenyerek csodájával szemben, ahogyan azt János evangéliuma 6. fejezete elbeszéli.

A tömeg Jézust keresi, ő azonban azt kéri, hogy tegyék világossá ennek a keresésnek a motivációját: mit keresnek? Milyen éhség készteti őket?

És ahogyan korábban a samariai asszony szomjával tett, úgy tesz most velük is: ahogyan létezik olyan élő víz, amely örökre elveszi a szomjúságot (Jn 4,14), úgy létezik olyan igazi kenyér, amely az örök élet utáni éhséget táplálja. (...)

 

 

 

Évközi 18. vasárnap (B év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése 

Fordította: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)  

Minden ajándék kérdéseket vet fel.

Amikor valami olyasmit tartunk a kezünkben, amit megvásároltunk, az nem vált ki meglepetést és nem ébreszt kérdéseket: mi vettük, tudjuk, honnan van, mennyit ér, mire szolgál…

Amikor azonban valaki megajándékoz bennünket, kérdezni kezdünk. Még inkább akkor, amikor az ajándék nem várt, ingyenes, amikor még időnk sem volt arra, hogy vágyakozzunk utána.

Minden ajándék utal valami másra, utal arra, aki azt nekünk ajándékozta: miért tette? Ki ő? Mit akar nekem mondani? (...)

 

 

 

Évközi 17. vasárnap (B év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

Fordította: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola) 

A mostani, 17. évközi vasárnapon Márk evangéliumának hallgatása megszakad, és átadja a helyet János evangéliumának.

A múlt vasárnapi szakaszt követő részben Márk elbeszéli a kenyerek és halak megsokasításának történetét (Mk 6,34­­–44); a mai liturgia ugyanezt a csodát állítja elénk, azonban úgy, ahogyan az a negyedik evangéliumban jelenik meg, amelynek teljes hatodik fejezetét – Jézus hosszú elmélkedését az élet kenyerének témájáról – meghallgatjuk a következő vasárnapokon. (...)

 

 

 

Évközi 16. vasárnap (B év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

Fordította: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola) 

A mai evangéliumi szakasz mondhatni „kényelmetlen” szakasz: kényelmetlen a tanítványok számára, akik feltételezhetően fáradtan térnek vissza küldetésükből, és Jézus kis pihenésre szóló meghívása ellenére még inkább emberektől körülvéve találják magukat. (...)

 

 

 

Évközi 15. vasárnap (B év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

Fordította: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola) 

„Aki engem látott, látta az Atyát”: János evangéliumának szavai (14,9) tömören megfogalmazzák Jézus emberek közötti küldetését. Olyan szavak, amelyek azt mondják, hogy Jézus nem azért jött, hogy önmagát hirdesse, hogy valamilyen, az ő személyére koncentráló, új és érdekes hírt vigyen mindenkinek. (...)

 

 

 

Évközi 14. vasárnap (B év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

Fordította: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola) 

A mai evangélium kérdéses pontokban gazdag. 

Legalább öt kérdés sűrűsödik összesen két versben. Ezeket a kérdéseket Jézus számára nagyon ismerős helység, az ő „városa”, vagyis feltételezhetően Názáret lakói teszik fel.

Jézus betér a zsinagógába és tanítani kezd. Ez először csodálkozást (Mk 6,2), majd megbotránkozást (Mk 6,3) kelt. A kérdések pedig éppen ott, pontosan a csodálkozás és megbotránkozás között állnak: olyan kérdések ezek, amelyek a csodálkozást megbotránkozássá alakítják. (...)

 

 

 

Évközi 13. vasárnap (B év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

Fordította: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola) 

A mai evangéliumi szakasz Márk evangéliumának 5. fejezetéből származik, és érdekes részletet tartalmaz. Az evangéliumokban gyakran találunk gyógyításelbeszéléseket, amelyekben Jézus különféle betegekkel foglalkozik. A mai történetben azonban két csoda van; nem egymás mellett, hanem egyik a másikban, mintha néhány közös részlettel volnának egybeszőve. Mintha egyetlen történet több jelenetbe fordulna.

Ennek a történetnek néhány részleténél időzünk el.

 

 

Évközi 12. vasárnap (B év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

Fordította:Dr. SzatmáriGyörgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola) 

A most vasárnapi részlet (Mk 4,35–41) az evangélium új szakaszát nyitja meg. Miután példázatokban beszélt és tanította a sokaságot, Jézus tovább akar menni, „átmenni a túlsó partra” (35. vers), egy többnyire pogányok lakta területre, Dekapolisz (Tízváros) vidékére. (...)

 

 

 

Évközi 11. vasárnap (B év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

Fordította: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola) 

Folytatjuk Márk evangéliumának olvasását, és ma a 4. fejezetben találjuk magunkat, ahol az evangélista néhány példabeszédet gyűjtött össze. Ma ezek közül hallgatunk meg kettőt: a szántóföldbe vetett magról (Mk 4,26–29) és a fává terebélyesedő mustármagról (Mk 4,30–32) szóló példabeszédeket.

Főleg az elsőnél időzünk. (...)

 

 

Úrnapja (B év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

Fordította: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola) 

A mai ünnepen ugyanazt az evangéliumot olvassuk, amelyet az egyház Nagycsütörtök estéjén, az utolsó vacsora emlékezetén hirdet. Visszavezet bennünket az Úr szenvedésének napjaihoz: Jézus saját testét és vérét, vagyis életét ajánlja fel; a szeretet végletes gesztusában a szövetség jeleként, az üdvösség eledeleként, az új élet alapjaként ajánlja fel mindenki számára.

 

 

 

Szentháromság vasárnapja (B év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

Fordította: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola) 

A Szentháromság ünnepének evangéliumán elmélkedve, álljunk meg két egyszerű, rövidke elöljárószónál [a görög nyelvben elöljárószók, melyek magyarul ragokként jelennek meg].

Az első a -ben rag, amelyet a 19. versben találunk: „megkeresztelve őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében…”

A második pedig a -val, -vel rag a 20. versben: „Én veletek vagyok…” (...)

 

 

 

Pünkösd (B év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

Fordította: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola) 

A húsvéti idő nem fejeződik be a mennybemenetel ünnepével, és Jézusnak, az Atyától küldött Fiúnak a küldetése nem ér véget akkor, amikor a feltámadt Úr visszatér a dicsőségbe. Az üdvösség nem volna teljes, ha főhöz kapcsolódó egész test ne részesedne ebből a hazatérésből, az Istennel szeretetközösségben való életnek ebből a döntő lehetőségéből.

 

 

 

Urunk mennybemenetele (B év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

Fordította: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

Márk evangéliuma az üdvösség olyan hírével veszi kezdetét, amelyben mindenkinek hirdetik, hogy Isten Országa elközelgett (Mk 1,14–15). Az evangélium azután elbeszéli, hogy ez a hír hogyan válik életté, történetté Jézusban: Jézus mindenkihez közeledik, konkrétan szeret, betér az emberek otthonába, a személyek életének mindennapiságába, gyógyítja magányukat, megszabadítja őket az Istentől való távolságtól, megszilárdít egy kapcsolatot.

 

 

 

Húsvét 6. vasárnap (B év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése 

Fordította: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

Ma folytatódik a János-evangélium 15. fejezetének olvasása, melyet múlt vasárnap kezdtünk.

Jézus a közte és tanítványai között fennálló kapcsolatot szeretetkapcsolatként jellemzi: a szeretet kifejezése ebben a néhány versben kilencszer fordul elő.

A szeretet fogalma mellett egy másik, hasonlóan fontos kifejezéssel találkozunk, amelyet Jézus övéire vonatkoztat. Ez pedig a „barátok” kifejezés: azt mondja el vele, hogy kik Jézus tanítványai, hogy hogyan „érez” Jézus irántuk. Ő ezt a kifejezést használja, „barátainak” nevezi őket (Jn 15,15).

 

 

 

Húsvét 5. vasárnap (B év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

Fordította: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

Múlt vasárnap láttuk, hogy a pásztor alakja, amellyel Jézus meghatározza önmagát (Jn 10), az Ószövetségben gyökerezik: Jézus beteljesíti a várakozást egy jó pásztorra, aki a veszéllyel szembetalálkozva nem menekül el, hanem ott marad és felajánlja életét.

Ma ugyanezt a dinamikát látjuk a szőlőtő képe által: a vonatkozó szöveg, amely segít megértenünk ezt a képet, Iz 5,1–7. Ezúttal nem Izrael az, aki várakozik, hanem Isten: ő remél jó szőlőt, amely egyszerűen gyümölcsöt terem. Ő „nemes szőlőt” ültetett „termékeny dombon”, megtisztította a talajt a kövektől, gondozta a szőlőt, de az csak „éretlen bogyókat” termett, nem hozott jó gyümölcsöt. (...)

 

 

 

Húsvét 4. vasárnap (B év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése 

Fordította: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

A pásztor alakja az Ószövetségben elsősorban Istent jelöli: Ő az, aki kivezette Izraelt Egyiptomból, aki előtte járt, aki táplálta és gondozta, aki nevelte.

Ugyanakkor a királyokat, Izrael vezetőit, az elöljárókat, a papokat is gyakran hasonlítják a pásztorokhoz: ugyanazzal a figyelemmel és gondoskodással kellene viseltetniük a nép iránt, mint amit Isten tanúsított Izrael iránt.

Viszont ez nincs mindig így, Izrael sokszor talál útjain gonosz pásztorokat, akik ahelyett, hogy a nyájat legeltetnék, önmagukat hízlalják. (...)

 

 

 

Húsvét 3. vasárnap (B év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

Fordította: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola) 

Az, hogy a tanítványok felismerik a feltámadt Urat, soha nem azonnali és nem biztosra vehető: a Feltámadott megjelenésének valamennyi elbeszélésében azt látjuk, hogy Jézus társainak nem kevés fáradtságába kerül, hogy felismerjék, az előttük álló férfi valójában az a Jézus, akivel annyi élményt éltek át, akiben bíztak. 

A mai evangéliumi szakasz (Lk 24,35–48) sem kivétel, sőt: Lukács evangéliuma azt mondja, hogy a tanítványok „zaklatottak voltak, telve félelemmel”, és egyenesen „azt hitték, hogy szellemet látnak” (Lk 24,37). Jézusnak kell őket bátorítania és szemükre vetnie: „Miért rémültetek meg, és miért támadt kétely szívetekben?” (Lk 24,38) (...)

 

 

Húsvét 2. vasárnapja (B év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

 Fordította: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

János evangéliumában a Jézus elfogását megelőző fejezeteket egy hosszú, Jézus és övéi között zajló párbeszéd foglalja el. Mintegy öt fejezet – a 13–17. fejezetig –, amely látni engedi Jézus és övéi mély kapcsolatát. Jézus beszél, elbeszél, elmondja, amit átélt, meghirdeti övéinek, ami történni fog. Beszél nekik az Atyáról, a Lélekről, de beszél arról is, hogy milyen lesz a tanítványok élete a világban az ő távozása után. Összességében nagyon meghitt párbeszéd, mely egy intenzív kapcsolatot ír le. (...)

 

 

 

Virágvasárnap (B év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

Fordította: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

Az idei nagyböjtben az Ige egy út nyomát jelölte ki számunkra.

Olyan utat, amely „felborítja” istenképünket (Jn 2,13–25); amely azután oda vezetett, hogy felemeljük tekintetünket azért, hogy meggyógyulhassunk halálos betegségünkből (Jn 3,14–21); és amely végül múlt vasárnap újra felébresztette bennünk a vonzást az Úr Jézus felé, alázatának és felemeltetésének misztériuma iránt (Jn 12,20–33).

 

 

 

Nagyböjt 5. vasárnapja (B év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

Fordította: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

A mai evangéliumi szakasz János evangéliuma 12. fejezetébe vezet bennünket.

Már közel vagyunk a szenvedéshez, ami a 13. fejezetben Jézus tanítványaival elköltött, utolsó vacsorájával veszi kezdetét. A 12. fejezetben viszont előbb a betániai megkenés elbeszélését (Jn 12,1–11) olvashatjuk, majd Jézus diadalmas bevonulását Jeruzsálembe (Jn 12,12–19). Az utóbbi a Jézus „sikerét” szemlélő farizeusok vigasztalan és haragos reakciójával zárul: „A farizeusok akkor így szóltak egymáshoz: »Látjátok, hogy semmire sem mentek? Lám, az egész világ tódul utána!«” (Jn 12,19)  (...)

 

 

Nagyböjt 4. vasárnapja (B év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése 

Fordította: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

Múlt vasárnap láttuk, hogy a húsvéti út során meg kell tennünk egy fordulatot, meg kell változtatnunk a nézőpontunkat. Az az evangéliumi szakasz, amelyet ma olvasunk, továbbra is ezen az úton tart minket és további elmélyítést kínál. János evangéliumának 3. fejezetét nagyrészt Jézus és Nikodémus éjszakai beszélgetése teszi ki. Nikodémus olyan ember, aki az igazságot keresi, és keresése során közeledik Jézushoz. Így kezdetét veszi egy összetett beszélgetés, melynek során Jézus a Törvény tanítója előtt új világosságot támaszt, és Nikodémust teljes „fordulatra” hívja. (...)

 

 

Nagyböjt 3. vasárnapja (B év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

Fordította: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

Miután a nagyböjtöt Márk evangéliumával kezdtük, a mai naptól Virágvasárnapig János evangéliumának szakaszait követjük. A mai szakasz (Jn 2,13–25) azt az epizódot beszéli el, amikor Jézus bemegy a Templomba, meglátja az árusokat és pénzváltókat, és kiűzi őket. Az evangélium elején (2. fejezet) vagyunk. (...)

 

 

Nagyböjt 2. vasárnapja (B év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

Fordította: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

A színeváltozás elbeszélése ahhoz az úthoz tartozik, amely a Jézus és tanítványai által folytatott, igazi messiási küldtetés megértésére tanít. Ma azt mondanánk, hogy Jézus messiási mivoltáról és a Húsvétról tart katekézist. Éppen hat nappal korábban (Mk 9,2) először beszélt nekik a kereszthalálról, melyet el kell szenvednie Jeruzsálemben (Mk 8,31). Azután megvilágította azt is, hogy melyek azok a feltételek, amelyek alkalmassá tesznek egy tanítványt Jézus követésére: „Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg önmagát, vegye föl keresztjét és kövessen engem!” (Mk 8,34) (...)

 

 

Nagyböjt 1. vasárnapja (B év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

 Fordította: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)  

Jézus pusztai megkísértéseinek elbeszélése Márk evangéliumában rövid, mindössze két versnyi szakaszt foglal el (Mk 1,12–13). Márk nem közli annak tartalmát, azt sem mondja, hány kísértés volt, és – ami nagyon fontos – azt sem beszéli el, hogy Jézus hogyan győzte le a kísértéseket. Úgy tűnik, hogy Márk szívügye az a gondolat, hogy Jézus próbára tétetett, csak ezt tartja fontosnak. (...)

 

 

Évközi 6. vasárnap (B év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

 Fordította: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

Ma is Jézus első szavaihoz térünk vissza, melyekkel működése kezdetén hirdette Isten közelségének jó hírét (Mk 1,14).

Hogy pedig azonnal világossá váljon, hogy mit jelent Istennek ez a közelsége az emberhez, Jézus útját egy leprás keresztezi. Abban az időben egy leprás érinthetetlen, sőt megközelíthetetlen személy volt, akit Mózes Törvénye Isten kegyelmén, a szövetségen, a társadalmon kívülinek tekintett.

Olyan személy, akihez senki nem akart még közeledni sem, nem hogy megérinteni. (...)

 

 

 

Évközi 5. vasárnap (B év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

 Fordította: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)  

„Az idő beteljesedett és Isten Országa elközelgett” (Mk 1,14): Jézus ezekkel az ünnepélyes szavakkal kezdte meg nyilvános működését Galileában. Azok a szavak viszont, amelyeket a mai evangéliumban találunk, sokkal egyszerűbbek és közönségesebbek: ház, anyós, láz, kézen fogni, felkelni, szolgálni (Mk 1,29–31). (...)

 

 

 

Évközi 4. vasárnap (B év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

 Fordította: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)  

A mai evangéliumi szakasz (Mk 1,21–28) Márk jellegzetes tömör stílusában Jézus első tanítványaival megkezdett működését tárgyalja. 

Az első figyelemreméltó momentum, hogy az evangélium elejétől kezdve Jézus nem egyedül indul útnak, hanem mindig tanítványai kísérik (megérkeztek Kafarnaumba), akik itt négyen vannak, és akiknek a meghívását múlt vasárnap hallottuk. Ők az első tanúk. (...)

 

 

Évközi 3. vasárnap (B év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

Fordította: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola) 

Ma visszatérünk Márk evangéliumához, aki ezen liturgikus év során lesz a kísérőnk. Kezdetét veszi Jézus nyilvános működésének útja, amelyen ma első lépéseit követhetjük, első, alapvető szavait hallgathatjuk. A megkeresztelkedés és megkísértés után Jézus elmegy Galileába, ahol hirdetni kezdi az Ország/Uralom érkezését. (...)

 

 

  

Évközi 2. vasárnap (B év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

Fordította: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola) 

Még mindig a Jordán folyó partján vagyunk, ahol János továbbra is keresztel.

Az evangélium úgy fogalmaz, hogy „János még mindig ott volt” (Jn 1,35). Úgy tűnik, hogy Keresztelő János ottmarad mindaddig, amíg ott tartózkodása valamilyen elmozdulást nem eredményez. Nem ő mozdul (az ő feladata „csak” az, hogy előkészítse és hirdesse a Messiás érkezését), hanem tanítványai. (...)

 

 

 

Jézus megkeresztelkedése (B év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

Fordította: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola) 

Márk evangéliumának Jézus megkeresztelkedéséről szóló elbeszélése jelentős eltéréseket mutat a másik két szinoptikus evangéliumhoz képest.

Máté és Lukács evangéliumában a megkeresztelkedést megelőzik Jézus születésének elbeszélései, amelyek röviden bemutatják a most színre lépő személy alakját. (...)

 

 

 

Karácsony 2. vasárnapja (B év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

Fordította: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola) 

A János-evangélium Prológusa, amelyet a karácsonyi időszak e második vasárnapján olvasunk, a keresztény élet lényegéhez, középpontjához visz bennünket. A kezdethez vezet (Jn 1,1), amin elvileg nem csak azt értjük, ami kezdetben van, hanem azt, ami az alapja, ami kulcsot ad minden más dolog értelmezéséhez. Az az élet értelmét jelenti. (...)

 

 

 

Szent Család vasárnapja (B év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése 

Fordította: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)  

A mai evangélium önmagában nagyon egyszerű, minden izraelita családban egészen mindennapos eseményt beszél el: Mózes törvényének engedelmeskedve, az anya tisztulásának napjait követően minden gyermeket felvittek a Templomba, felajánlottak az Úrnak, és helyettesítő áldozatként feláldoztak két galambot. (...)

 

 

 

Homília Szentestén (B év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa 

Fordította: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)  

„A nép, amely sötétségben járt, nagy világosságot lát, mindazok, akik sötét földön laktak, azokra világosság ragyogott.” (Iz 9,1)

Kedves Testvérek!

Izajás próféciája és az éppen most hallott karácsonyi evangélium idén is beragyogja a pásztorok és az egész világ éjszakáját.

Mindnyájan sötétségben levőnek, fáradtnak, kimerültnek, az életünket gátló, kapcsolatainkat bénító, a politikát, gazdaságot, kultúrát és társadalmat nehéz próbának kitevő járvány súlyos igájától hosszú ideje elnyomottnak érezzük magunkat. A régi strukturális gyöngeségek fölerősödtek, és úgy tűnik, hogy a láthatáron nem rajzolódnak ki egyértelmű közös megoldások. (...)

 

 

 

Advent 4. vasárnapja (B év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

Fordította: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola) 

Karácsonyhoz közeledve a mai liturgia egy mindannyiunk számára ismert és kedves evangéliumi szakaszt mutat be, az angyali üdvözlet szakaszát (Lk 1,26–38). Szenteste az egyház ragyogó egyszerűséggel mutatja be a megtestesülés titkát és azt, hogy abban milyen szerepe van Szűz Máriának. (...)

 

 

Advent 3. vasárnapja (B év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

Fordította: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola) 

A ma hallott evangélium két különböző részből áll: az első három vers János evangéliumának ünnepélyes Prológusából való (Jn 1,6–8), majd azután az evangélium a Prológust közvetlenül követő, elbeszélő résszel folytatódik (Jn 1,19–28).

Az első részben az evangélista mutatja be Keresztelő János alakját; a második részben Keresztelő János maga mutatkozik be a jeruzsálemi küldöttek kérdéseitől ösztönözve (Jn 1,19), akik tudni akarják, hogy ki ez az ember, aki felébreszti Izrael várakozását, és aki újra utat nyitott a pusztában.(...)

 

 

Advent 2. vasárnapja (B év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

Fordította: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola) 

Múlt vasárnap láttuk az Úr és a történelem közötti kapcsolatot. Bizonyos értelemben ma is ezzel a témával találkozunk. Az első szó, amellyel Márk evangéliuma kezdetét veszi (Mk 1,1–8), az arkhé, melynek jelentése: kezdet, eredet, alap. Ez az a szó, amellyel a Biblia első könyve, a Teremtés könyve a teremtés elbeszélésével elkezdődik. (...)

 

 

Advent 1. vasárnapja (B év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

Fordította: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola) 

Ma új liturgikus évet kezdünk, melynek során Márk evangéliumát olvassuk.

A mai, kezdő szakaszban (Mk 13,33–37) többször visszatér a felhívás a virrasztásra, a figyelemre.

Hogy ehhez a tapasztalathoz vezessen, Jézus elmond egy rövid példázatot, amelyben egy emberről beszél, aki útnak indul, és házát szolgáira hagyja, mindenkire a saját feladatát bízva. Az ajtónállóra a virrasztás feladatát bízza, amit azután mindenkire kiterjeszt. Azért kell virrasztani, hogy amikor a gazda visszatér – aminek az idejét nem ismerik –, nehogy alva találja a szolgákat. (...)

 

 

Krisztus Király vasárnapja (A év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

Fordította: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola) 

„Uram, mikor láttunk téged?” (Mt 25,37.38.39)

Ez a kérdés többször visszatér a mai evangéliumban, amely a történelem egy végső momentumáról szól, amikor az Úr majd visszatér, és amikor a nagy ítélet lesz mindegyikünk élete fölött. És majd az történik, hogy az Úr mindenki előtt feltárja, amit tett. Olyan cselekedetet, amelyet a példázat szerint senki sem ismer, sem az, aki jót tett, sem az, aki azt elmulasztotta. (...)

 

 

Évközi 33. vasárnap (A év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

Fordította: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola) 

A mai evangéliumot (Mt 25,14–30) hallgassuk a múlt vasárnapiból (Mt 25,1–13) kiindulva: láttuk, hogy a példabeszédek okos szüzei, miközben vártak a vőlegényre, keményen dolgoztak azért, hogy elegendő olajtartalékuk legyen a lámpájukhoz, elegendő tartalék ahhoz, hogy a lángot táplálja a vőlegény megérkezéséig. (...)

 

 

 

Évközi 32. vasárnap (A év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

Fordította: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola) 

A liturgikus év utolsó vasárnapjainak hátterében a várakozás, a virrasztás, az Úr visszatérésének témája húzódik meg.

A várakozás hitbeli utunknak egyik kulcskifejezése olyan szavakhoz hasonlóan, mint a szeretet, a kegyelem, a megbocsátás…

 

 

 

Mindenszentek ünnepe (A év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

Fordította: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola) 

Szegények, szelídek, irgalmasok, béketeremtők… Jézus róluk beszél az evangéliumi szakaszban, melyet most, mindenszentek ünnepén olvasunk (Mt 5,1–12).

És amikor róluk beszél, Jézus boldognak nevezi őket.

Nem azt mondja, hogy jobbak másoknál, vagy hogy valami dicséretre méltót tettek. Egyszerűen csak azt mondja, hogy boldogok, hogy helyzetüket jó tapasztalatnak, pozitív helyzetnek lehet tekinteni. (...)

 

 

 

Évközi 30. vasárnap (A év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

Fordította: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola) 

Továbbra is a farizeusok, törvénytudók és Jézus között zajló viták kontextusában maradunk. A farizeusok különböző módokon, különféle kérdésekkel teszik próbára Jézust, nehéz helyzetbe akarják hozni, tőrbe akarják csalni, hogy okot találjanak valamilyen vádra, amivel bíróság elé állíthatják. (...)

 

 

 

Évközi 29. vasárnap (A év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

Fordította: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

 Miután befejeződött az elmúlt vasárnapokon hallott három példabeszéd, melyekben Jézus arra készteti hallgatóit, hogy reflektáljanak szívüknek az elközelgett Isten Országával szemben tanúsított bezártságára, a farizeusok nem adják fel és keresik a módját, hogy Jézust nehéz helyzetbe hozzák, hogy valami ürügyet találjanak arra, hogy bevádolják. (...)

 

 

 

Évközi 28. vasárnap (A év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

Fordította: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

Az első elem, melyet fontosnak tűnik hangsúlyozni a mai evangéliumi szakasz példabeszédében (Mt 22,1–14), hogy menyegzői lakomáról van szó, ám a főszereplők nem annyira a jegyesek, mint inkább a meghívottak: az egész példabeszéd róluk szól, arról az igyekezetről, amelyik feléjük mint meghívottak felé irányul, az ő magatartásukról, arról, hogy a meghívást visszautasítják vagy elfogadják. (...)

 

 

Évközi 27. vasárnap (A év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

 Fordította: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

Ma a második példabeszédet (Mt 21,33–43) halljuk a közül a három közül, amelyeket Jézus a Templomban a főpapoknak és a nép véneinek mond (Mt 21,23), miután ünnepélyesen bevonult Jeruzsálembe.

Jézus elbeszéli, hogy egy ember szőlőt ültettet a földjén, és bérbe adta szőlőműveseknek, hogy műveljék meg, tegyék termővé, majd útnak indul. Amikor eljön a szüret ideje, elküldi szolgáit, hogy gyűjtsék össze a gyümölcsöt. Mindenekelőtt itt álljunk meg, mert ezek az első versek fontos dolgokat mondanak

Megosztás emailben

Küldő neve:


Email címe:


Címzett neve:


Email címe:


Folyamatos szentségimádás a pápalátogatás lelki gyümölcseiért

tovább »

Eucharisztikus Élet Mozgalom
 

Kapcsolat

Itt bármikor elérhet minket, csak kattintson és küldjön üzenetet, vagy nézze meg további elérhetőségeinket! Kérdezzen bátran, szívesen segítünk!

Szentségimádások

Új adatbázis, kereshetőek a szentségimádások település és időpont szerint is!

Oldalunkon gyűjtjük a szentségimádások időpontjait, ezt adatbázisba rendezzük, így Ön is megkeresheti, hogy lakhelyéhez közel hol van éppen, vagy mikor lesz legközelebb szentségimádás.

Használja keresőnket, s ha esetleg tud olyan helyről, ami még nem szerepel adatbázisunkban, megköszönjük, ha segít nekünk és elküldi az információkat!

www.szentsegimadas.hu

«        2024. július        »
H K Sze Cs P Szo V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Magyarázott szentmise