Imádságok

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért
Elmélkedés a Kongresszusért és a lelki megújulásért való imádságról
Keresztút
Tagok imája
Szent Ignác imája
Üdvözlégy, örökké áldott légy
Üdvözlégy, áldott légy
Íme, itt vagyunk Isten jelenlétében
Dicséret, imádás és áldás neked emberek Isteni Barátja
Jézusunk, hozzád jövünk!
Vonj magadhoz minket!
Vianney Szt. János felajánló imája
Pio atya imája
Litania a legméltóságosabb Oltáriszentségről
Áldott legyen az Isten
Kanter Károly boldoggá avatásáért

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet,
hogy az önmagát értünk feláldozó
s az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk,
orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,
Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon!
Ámen

vissza

Keresztút (Czompó Melinda)

Letölthető itt

1. állomás: Pilátusnál

Nád a kezében, fején a tövis,

Ha rátekintesz, látod magad is:

Az utat nézi, mely előtte áll,

Aminek végén várja a halál.

Szenvedő, könnyes, fáradt a szeme,

De szeret és lesz elég ereje.

 
2. állomás: Indulás

Indul az út, de van-e vándor,

Aki egyedül nekivág?

Mindet kíséri társ, avagy barát,

És elkíséri száz veszélyen át.

Neked társad a kereszt fája,

Komor és súlyos útitárs,

Benne tolong bűneink árja,

De a jóságod hatja át.


3. állomás
: A földön (1.)

Rögös az út, hosszú az út.

Lábunk alól sokszor kifut.

Merre az ég? Merre a föld?

Hirtelen minden összetört.

Állj fel, és helyreáll a kép,

S lábad újra az útra lép.


4. állomás
: Mária

Sok magány vár, sok rémület,

De vannak még testvér-szívek.

Vannak szemek – befogadók,

Vannak karok – betakarók.

Van, ki remél és ad reményt,

Van, ki hordja s adja a fényt.

 
5. állomás: Simon

 Hazafalé ment, várta a család,

Ő mégis vitte helyetted a fát.

Hogy jó az út, csak onnan tudhatom,

Hogy kínos teher súlya vállamon,

S Te előttem mégy búsan, véresen,

És minden kínom ott van szíveden.

 
6. állomás: Veronika leple

Jövőt és múltat köd fed el,

Kíváncsi szem előtt lepel.

Ha e lepelről az ő arca, szenvedő arca néz le rád,

Jó úton jársz, jó cél vezérel,

S lelked végül hazatalál.

 
7. állomás: A földön (2.)

Rögös az út. Hosszú az út.

Mindig újra elfáradunk.

Megint esés. Megint a por.

Biztos pont megint nincs sehol.

Merről jöttem? Merre megyek?

Szeress! Segíts! Elsüllyedek.


8. állomás
: Siratók

Az úton néha szembejön a részvét:

Síró-rívó, sötét, bús sereg.

Jó, hogy sajnálnak, de ettől a terhet

Ugyanúgy még mindig te viszed.

Az út nehéz, a kehely még tele,

Ne sírj, csak menj, és nézz szembe vele!

 
9. állomás: A földön (3.)

Rögös az út. Hosszú az út.

Nem érdekel már, merre fut.

Jó idelenn. Nincsen tovább.

Megízlelem az út porát.

És te megint jössz, felemelsz,

Megint a jó útra terelsz.

 
10. állomás: Pőre gyertyaláng

Ha gyertyát gyújtanak, tartóra teszik,

És mindenkinek világít a házban.

Minden ízed tisztán látható,

Ahogy állsz a dombon ruhátlan.

Tartóra rakott pőre gyertyaláng.

Mutasd meg nekünk valódi hazánk!


11. állomás
: Szögek

Fekszel az földön, vége az útnak,

Kezed, lábad szög veri át.

Vége az útnak, fekszel a földön,

Nyugtot a tested itt talált.

Ennek az útnak nincsen még vége,

Célja az ég, oda vezet,

Arra mutat majd átszegzett lábad,

Véres szíved, megtört szemed.


12. állomás
: A halál

A szív megáll, az útnak vége.

Hiába volt a szenvedés.

Az útnak vége, függsz a kereszten.

Hiába volt ez az egész.

Ennek az útnak nincs még vége,

Célja az ég, oda vezet.

Ott készít nekünk helyet, az égben

Két átszegzett, drága kezed.


13. állomás
: Búcsú

A test az ölben, amelyben termett,

Az arc megint az archoz ér.

Minden úton ott van a búcsú,

A könny s a néma kétkedés:

Hogy „igaz-e?”, hogy „lehet ez?”,

„mért éppen most? Miért velünk?”

Adj nekünk néma méltóságot,

Ha a halállal küszködünk!


14. állomás
: A sír

A sír megnyílt. Az útnak vége.

Minden élet ide vezet.

Az útnak vége, nem marad

Csak a hit, s az emlékezet.

De az útnak itt sincs még vége.

Célja az ég, oda vezet.

Átível életen, halálon,

Síron is túl A SZERETET.

 

Útravaló:

Hova visz? Merről jön az út?

Tőled jön és hozzád vezet.

Hogyha oda akarok érni,

Mindig segít védő kezed.

Nem hagysz el, hogyha benned bízom,

Velem vagy, ha tagadlak is,

S keresztre szegzett gyertyalángod,

Hogyha engedem, hazavisz.

vissza

Tagok imája (felajánló ima)

Én, (név), a Te méltatlan szolgád (szolgálód), belépek a legfölségesebb Oltáriszentség tiszteletére alakult Oltáregyesületbe, és fölajánlom magamat és minden tehetségemet a legfölségesebb Oltáriszentségben igazán, valósággal és lényegileg jelenlévő Úr Jézus szolgálatára.
Őszintén és erősen fölteszem magamban, hogy az Oltáregyesület szabályaihoz híven, minden hónapban megtartom az imádási órát, évenként megadom a szegény templomok segítésére szánt adományt, gyakran fogok szentségekhez járulni, és a legfölségesebb Oltáriszentség tiszteletére másokat is buzdítani fogok, hogy tőlem telhetőleg jóvátegyem a bántalmakat, melyekkel e földön illetnek az emberek. Fogadd el, Jézusom, ezen őszintén és erősen föltett szándékomat, és add rá áldásodat!
Boldogságos Szűz Mária, Jézus Krisztus szentséges Anyja és az én kedves jó mennyei Anyám! Szeress engem, mint gyermekedet, vezess engem itt a földön az Úr Jézus szolgálatában, hogy majd az égben Veled és az angyalokkal és a szentekkel együtt színről-színre láthassam, és örökké dicsérhessem Jézust, a te Fiadat, kit itt a földön dicsérek és imádok. Ámen.

vissza

Szent Ignác imája (szentáldozás után)

Krisztus lelke, szentelj meg engem!

Krisztus teste, üdvözíts engem!

Krisztus vére, ihless meg engem!

Krisztus oldalából kifolyó víz,

moss tisztára engem!

Krisztus kínszenvedése, erősíts meg engem!

Ó, jóságos Jézus, hallgass meg engem!

Szent sebeidbe rejts el engem!

Ne engedd, hogy elszakadjak tőled!

A gonosz ellenségtől oltalmazz engem!

Halálom óráján hívj magadhoz engem!

Add, hogy eljussak hozzád,

és szentjeiddel dicsérjelek téged,

mindörökkön-örökké. Ámen.

vissza

Üdvözlégy, örökké áldott légy

Üdvözlégy, örökké áldott légy az Oltáriszentségben jelenlévő isteni Fölség! Isten és ember, Krisztus Jézus, minden áldás és élet kútfeje, menny és föld Ura, Istene! Akit az angyalok és szentek imádnak az égben, mi is imádunk téged az Oltáriszentségben. Hálát adunk neked, Istennek fia, aki emberré lettél, aki üdvösségünkért áldozatul adtad önmagadat a kereszt oltárán, és minden szentmisében részesítesz minket e megváltó áldozatban. Hittel valljuk, hogy aki e kenyérből eszik, örökké él, hiszen ezért adtad magadat lelkünk eledeléül a szentáldozásban.

Engedd, Urunk, hogy sohase vegyünk téged ítéletünkre, hanem a szeretet e szentsége váljék lelkünk üdvösségére. Ámen.

 régi szöveggel:

Üdvözlégy, örökké áldott légy, az Oltáriszentségben jelenlévő isteni Fölség! Isten és ember, Krisztus Jézus, minden áldás élő kútfeje, menny és föld Ura, Istene.

Kit az angyalok, mint odafenn az egekben, úgy imádlak az Oltáriszentségben. Én is méltatlan teremtményed leborulva imádom szent Fölségedet, és teljes szívemből hálát adok neked, hogy te mennyei Fölség lelkünk eledelére önmagadat adtad az Oltáriszentségben.

Kérlek, Uram, ne vegyelek soha ítéletemre, hanem az üdvösség e szentsége legyen nekem is üdvösségemre. Ámen.

vissza

Üdvözlégy, áldott légy

Üdvözlégy, áldott légy, legméltóságosabb Oltáriszentség, annyiszor, ahány csillag van az égen, szikra a tűzben, vízcsepp a tengerben, porszem a földön: amennyi virág van tavasszal, gyümölcs nyáron, levél ősszel, hópehely télen: amennyi teremtett lény van az égben és a földön, mert minden dicsé­retre legméltóbb vagy, Isten báránya, aki itt a kenyér színe alatt való­sággal jelen vagy.

Üdvözlégy, áldott légy, legméltóságosabb Oltáriszentség, annyi dicsérettel, amennyit cselekedetekben tanúsítani, szájjal kimondani, gondolattal felfogni és szívvel érezni, az angyalok és emberek szellemi erejével elgondolni és elérni lehet, mert örök dicséretre vagy méltó, Úristenünk, aki lelkünket szent testeddel és véreddel táplálod.

Üdvözlégy, áldott légy, legméltóságosabb Oltáriszentség, annyi dicsérettel, amennyit az imádandó Szentháromság mindenhatóságával művel, tudásában megismer, jóságában óhajt, mert határtalanul dicsé­retre vagy méltó, Jézusunk, élő Isten Fia, aki az Oltáriszentségben nemcsak emberségedet, hanem istenségedet is nyújtod a lelkeknek, akik téged tiszta szívvel magukhoz fogadnak. Ámen.

(Nagy Szt. Getrúd, Praeorator, 52.)

vissza

Íme, itt vagyunk Isten jelenlétében

Íme, itt vagyunk Isten jelenlétében, aki irántunk való szere­tetből emberré lett. Imádjuk Őt, és gondoljuk meg, hogy ugyanaz az Isten van végtelen dicsőségében és lényegileg az Oltáriszentségben.

Édes Jézusunk, hisszük, hogy lelkeddel, testeddel és Istenséged­del vagy jelen az Oltáriszentségben. Benned van minden reményünk, ígéreteidben bízva remélünk minden jót. Tudjuk, hogy szent Véred lemossa bűneinket, s megnyitja nekünk a mennyország kapuját.

Jézusunk, Te itt vagy köztünk az Oltáriszentségben, a szeretetnek ebből a titkából lobbantod szét szereteted lángjait. Gyullaszd fel szívün­ket is, hogy mindig úgy szeressünk, ahogy meg érdemled, s ahogy ez kötelességünk. Bárcsak égne szívünk a szent szeretet hevétől, s velünk együtt szeretne Téged az egész világ.

Hányszor, s mily súlyosan megbántottunk, ahelyett, hogy szeret­tünk volna! Végtelen Jóság, mérhetetlenül fájlaljuk vétkeinket, add hathatós kegyelmedet, hogy többé meg ne bántsunk.

Jézusunk, köszönjük, hogy a legméltóságosabb Oltáriszentségben köztünk maradtál. Örök Atya, hálát adunk neked, hogy egyszülött Fiadat nekünk adtad. Magasztaljon érte velünk az egész mennyei sereg.

Jézusunk, irántunk való szeretetből egészen áldozatul adtad magad. Mi is Neked áldozzuk magunkat hiánytalan, folytonos égő áldozatul: legyen egészen a Tiéd a testünk és a lelkünk.

Imádunk teljes Szentháromság, engesztelni akarjuk igazságossá­godat, meghálálni bőkezűségedet, könyörögni jóságodhoz, szent Fiad, Jézus Krisztus által. Könyörgünk az Anyaszentegyházért, papi hivatáso­kért, rokonainkért, barátainkért, jótevőinkért, élőkért és holtakért.

Hallgasd meg Urunk könyörgésünket irgalmasan, s add meg a kért kegyelmeket a Te nagyobb dicsőségedre, és lelkünk örök üdvére. Áldj meg minket Uram Jézus, Máriával együtt. Ámen.

(Porto Maurizio-i Szt. Lénárd, Szeráfi: 507. old.)

vissza

Dicséret, imádás és áldás neked emberek Isteni Barátja

Dicséret, imádás és áldás neked emberek Isteni Barátja, aki köztünk élsz az Oltáriszentségben. Megcsodáljuk, milyen jó és kegyes voltál, amikor a földön jártál. Szomorúak vettek körül és a te ajkadról édes, vigasztaló szavak hullottak a bánatos szívekbe. Fölszárí­tottad a könnyeket, a gyámoltalan támaszt talált benned, s a bűnbánó bűnös bőséges irgalmat.

Karodra vetted kedvesen a gyermekeket és megáldottad őket. Isteni részvéttel kiáltottál föl: „Jöjjetek hozzám, akik fáradtok és terhelve vagytok, és én megenyhítelek titeket." Jócselekedeteiddel, tanításoddal boldoggá tetted az embereket és hogy a jókat megerősítsd, csodálatosan szép példáddal jártál elöl.

De amit a múltban tettél, teszed a jelenben is. A te szereteted nem szűnt meg, amikor visszatértél Atyádhoz. Egyáltalán nem is hagytál el minket, hiszen szereteted misztériuma köztünk tartott.

Az elhagyatott ma is hozzád fohászkodik és nem is teszi azt hiába. A szegény, elnyomott, nyomorult rád tekint és te megvigasztalod, megsegíted őt. Jó vagy és adakozó. Előtted nem sír hiába senki, Ben­ned a megmérhetetlen szeretet mindenhatósággal egyesül. Nemcsak Istenünk vagy, hanem Atyánk is.

Erősen bízunk benned, Üdvözítőnk és ezt a bizalmat nem veheti el tőlünk senki. Szeretünk, mert kimondhatatlanul méltó vagy a szeretetre. Neked adjuk szívünket, aki meghaltál értünk. Drága Véred ezerszeres erővel kiáltja felénk: „Nézzétek, így szeretlek titeket!" Aki benned bízott, még sohasem hagytad el. Te mindenkit meg tudsz menteni. Ezer utat találsz ott is, ahol emberi szemünk nem lát kiutat.

Urunk, Jézus, segíts, hogy soha meg ne szűnjön bennünk az irántad való szeretet. Nőjön az mindig nagyobbra s add, hogy veled egyesüljünk. Ámen.      

                                   (Cochem Márton OMCap, Szeráfi: 509. old.)

vissza

Jézusunk, hozzád jövünk!

Te vagy az ÚT: követni akarunk parancsaid és tanácsaid teljesítésével, és példád utánzásával.

Jézusunk, te vagy az IGAZSÁG! Te vagy az igazi világosság, amely megvilágít minden embert. Hiszünk Benned, hiszünk tanításod­ban: meg akarunk ismerni, hogy egyre jobban megszeressünk!

Jézusunk, te vagy az ÉLET! Éltetsz megszentelő kegyel­meddel, amely lelkünk élete: szavaiddal, amelyek az örök élet igéi: az Oltáriszentségben, amely az égből szállott élő kenyér: Szent Szíved által, amely a lelkek iránti szeretettől lángol.

Teljes szívből akarunk ragaszkodunk szavaidhoz, éhezünk az Oltáriszentség élő kenyerére, kitárjuk Szent Szíved éltető vérének szívünket, és bensőségesen egyesülünk minden szándékoddal.

Bárcsak isteni Szíved uralkodnék az egyház minden gyermekén és az emberiségen. Ámen.

vissza

Vonj magadhoz minket!

Urunk, Jézus Krisztus!
Sok minden van, ami vonz és fogva tart minket. De mindenek közt Te vagy a legerősebb! Vonj minket erősebben magadhoz!

Megváltónak hívunk, mert azért jöttél a világra, hogy szétszakítsd a bilincseket, s elvedd parányi gondjainkat, melyeket magunk készítettünk magunknak, és széttörd a lélek nehéz láncait.

Szabadítónak nevezünk, mert mindettől meg akarsz szabadítani minket. Igen, mert ez Isten akarata, amit te beteljesítesz, s így lehetővé teszed számunkra, hogy szentté legyünk.
Ezért szálltál le közénk a földre, és ezért szálltál fel a magasba, hogy minket magaddal ragadj. Ámen.

(Sörén Kierkegaard, Csanád: Vasárnapi elm. 130. old.)

vissza

Vianney Szt. János felajánló imája

Jézusom, neked szentelem szívemet: zárd a tiedbe. A te Szívedben akarok lakni, a te Szíveddel akarok szeretni, a te Szívedben akarok élni - a világ előtt ismeretlenül, egyedül általad ismerve.

A te Szívedből akarom meríteni az igaz szeretetet, amely föleméssze szívemet: benne erőt, világosságot, kedvet és igazi vigasztalást fogok találni. Zárkózzék el bár előlem minden szív, mégsem fogok csüggedni, mert Jézusom isteni Szíve mindig nyitva áll és nyitva is marad számomra.

Jézus szentséges Szíve, szívem a te szeretetednek oltára legyen: egyszersmind pedig az az oltár is, amelyen magamat neked feláldozom. Szemeim mindenkor szent sebeidre tekintsenek: elmém mindig irgal­madra gondoljon: egész valóm csak szent Szíved iránt való szeretetemet fejezze ki.

Dicsértessék, szerettessék és imádtassék Jézus szent Szíve!

Légy türelemmel, én lelkem, holnap úgy lesz, amint Isten akarja. Addig teljesítsük mi az ő szent akaratát. A tegnapi nap elmúlt, amit tegnap szenvedtem, abból már nem fáj semmi. De érdemem meg­marad, ha azért szenvedtem, hogy Isten akaratát teljesítsem. Ma érdemszerzően akarok szenvedni... a mai nap csak egy nap... milyen rövid idő ez! Istenem, tehetek-e kevesebbet, mint egy napnak szomorúságait, fájdalmait, szenvedéseit és fáradságait, neked felajánlani. Irántam való szeretetből megfeszített Istenem, ma minden, minden irántad való szeretetből és szent akaratod teljesedése végett történjen. Ámen.

(Sík, Imakönyv, 140. old.)

vissza

Pio atya imája 

Maradj velem, Uram, hogy el ne feledjelek. Tudod, hogy milyen könnyen elfordulok tőled.

Maradj velem, Uram, mert gyenge vagyok, szükségem van erődre, hogy annyiszor el ne essek.

Maradj velem, Uram, mert Te vagy az én életem: nélküled lankad buzgóságom.

Maradj velem, Uram, mert Te vagy az én világosságom - nélküled sötétségben járok.

Maradj velem, Uram, hogy megmutasd nekem akaratodat.

Maradj velem, Uram, hogy halljam hangodat és kövesselek.

Maradj velem, Uram, mert nagyon akarlak szeretni, és mindig veled akarok lenni.

Maradj velem, Uram, ha azt akarod, hogy hűséges legyek hozzád.

Maradj velem, Jézus, mert bármilyen szegény is a lelkem, azt kívánom: számodra a vigasz helye és a szeretet fészke legyen.

Maradj velem, Jézus, mert már késő van és a nap lenyugvóban: múlik az élet, közeledik a halál és szükséges megkettőzni az erőmet, hogy útközben el ne hagyjon.

Nyugtalanítanak a kísértések, a sötétség, a szomorúság, a keresztek, a szenvedések: mennyire szükségem van Rád a számkivetésnek ezen az éjszakáján.

Maradj velem, Jézus, mert az élet és veszedelmek éjszakájában szükségem van Rád. Add, hogy úgy felismerjelek, mint a tanítványok a kenyértöréskor: az eucharisztikus egyesülés legyen világosság, mely megtart engem; legyen egyetlen boldogsága szívemnek.

Maradj velem, Uram, mert amikor jön a halál, akkor is veled egyesülve akarok lenni, ha nem is a szentáldozás által, legalább a kegyelem, a szeretet álta1.

Maradj velem Jézus, nem kérem isteni vigasztalásodat, mert nem vagyok rá méltó, de igenis kérem a Te szentséges jelenlétedet.

Maradj velem, Uram, Téged kereslek, a Te lelkedet, a Te szeretetedet, a Te irgalmadat, a Te szívedet, mert szeretlek Téged, és nem kérek más jutalmat, mint a szeretet gyarapodását. Szeresselek Téged egész szívemmel itt a földön, hogy tökéletesebben tovább szerethesselek az örökkévalóságban. Ámen.

vissza

LITANIA A LEGMELTÓSÁGOSABB OLTÁRISZENTSÉGRŐL

Uram, irgalmazz nekünk!              Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, kegyelmezz nekünk!     Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!              Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket!             Krisztus, hallgass minket!

Krisztus, hallgass meg minket,    Krisztus, hallgass meg minket!

Mennybéli Atyaisten!                           Irgalmazz nekünk!

Megváltó Fiúisten! Szentlélek, Úristen! Szentháromság egy Isten!

Élő Kenyér, aki az égből szállottal alá,       Irgalmazz nekünk!

Elrejtett Isten és Üdvözítő,

Választottak gabonája,

Szüntelen tartó áldozat,

Tiszta felajánlás,

Legtisztább asztal,

Angyalok eledele,

Elrejtett manna,

Isten csodáinak emlékezete,

Természetfölötti Kenyér,

Testté lett Ige,

Szent Ostya,

Áldásnak Kelyhe,

A hitnek titka,

Magasztos, tisztelendő Szentség,

Legszentebb Áldozat,

Élőkéit és holtakért engesztelő áldozat,

A bűn ellen oltalmazó mennyei gyógyszer,

Az Úr szenvedésének szentséges emlékezete,

Minden bőséget meghaladó ajándék,

Az Isten szeretetének legnagyobb emléke,

 

Az isteni bőkezűség túláradása,                           Irgalmazz nekünk!

Szentséges és felséges titok,

Halhatatlanság orvossága,

Félelmetes és éltető Szentség,

Az Ige mindenhatóságával testté vált Kenyér,

Vérontás nélkül való áldozat,

Étel és vendég,

Vigasztaló vendégség, melyben az angyalok szolgálnak,

Kegyesség szentsége,

A szeretet köteléke,

Tiszta lelkek táplálása,

Az Úrban meghalok úti eledele,

A jövendő dicsőség záloga.

Testednek és Vérednek méltatlan vételétől, Ments meg Uram minket!

A test kívánságaitól,

A szemek kívánságaitól,

Az élet kevélységétől,

Minden bűnalkalomtól,

Vágyakozásod által, mellyel a Húsvétot tanítványaiddal elkölteni kívántad.

Nagy alázatosságod által, mellyel a tanítványok lábát megmostad.

Nagy szereteted által, mellyel ez isteni szentséget szerezted.

Kiontott Véred által, melyet nekünk az oltáron hagytál.

Szent tested öt sebe által, melyet értünk fölvettél.

Mi bűnösök:                                   Kérünk téged, hallgass meg minket!

Hogy e csodálatos Szentség iránti hitet, tiszteletet és áhítatot bennünk megtartsd,

Hogy a bűnök töredelmes bevallásával minket az Oltáriszentség gyakori vételére elvezess,

Hogy minket a hitetlenségtől, tévtanítástól és a szív vakságától megőrizz,

Hogy halálunk óráján ez úti eledellel minket megerősíts és bátoríts,

Hogy minket az örök vendégségbe elvezérelj,

Isten Fia,

 

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit: Kegyelmezz nekünk, Uram!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit: Hallgass meg minket, Uram!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit: Irgalmazz nekünk, Uram!

 

P: Mennyei kenyeret adtál nekik (H. i. Alleluja).

H: Amely minden gyönyörűséggel teljes (H. i. Alleluja).

Könyörögjünk! Urunk, Jézus Krisztus, te ebben a csodálatos szentségben kínszenvedésed emlékezetét hagytad ránk.

Add, kérünk, tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük! Aki élsz és uralkodói mindörökkön örökké. Ámen.

vissza

Áldott legyen az Isten

Engesztelés a káromkodásokért és az istentelen beszédért


Áldott legyen az Isten.

Áldott legyen szent neve.

Áldott legyen Jézus Krisztus, valóságos Isten és valóságos ember.

Áldott legyen Jézus neve.

Áldott legyen szentséges Szíve.

Áldott legyen Jézus drága szent Vére.

Áldott legyen Jézus a legméltóságosabb Oltáriszentségben.

Áldott legyen a Vigasztaló Szentlélek.

Áldott legyen Isten fölséges Anyja, Mária.

Áldott legyen szent és szeplőtelen fogantatása.

Áldott legyen dicsőséges mennybevétele.

Áldott legyen a Szűz és Anya neve: Mária.

Áldott legyen Szent József, Mária tiszta jegyese.

Áldott legyen az Isten angyalaiban és szentjeiben. Ámen.

vissza

Kanter Károly boldoggá avatásáért:

Úr Jézus, aki a Te szolgád Kanter Károly szívét eucharisztikus szereteted tüzével lángra gyújtottad, add meg nekünk is azokat a kegyelmeket, amelyek a Te szolgádat Kanter Károlyt eucharisztikus jelenléted apostolává avatták.

 Jézus eucharisztikus Szíve, hálát adunk Neked szereteted azon kincsiért, amelyekkel a Te szolgád Kanter Károly lelkét elárasztottad, megtöltve azt lángoló hittel szeretetted Szentsége iránt és fáradhatatlan buzgalommal a lelkek megmentésére; alázattal kérünk Téged, dicsőítsd meg szolgádat, engedd, hathatós közbenjárónk legyen és számunkra is elnyerje az Eucharisztia lángoló szeretetének kegyelmét.

 

Nro.3016/1941. Nihil obstat. dr. Michael Vaszary canceli.can.censor. Imprimatur. + Stephanus Episcopus Vaciensis Vacii die 29. Mai 1941.

vissza

 

Megosztás emailben

Küldő neve:


Email címe:


Címzett neve:


Email címe:


Folyamatos szentségimádás a pápalátogatás lelki gyümölcseiért

tovább »

Eucharisztikus Élet Mozgalom
 

Kapcsolat

Itt bármikor elérhet minket, csak kattintson és küldjön üzenetet, vagy nézze meg további elérhetőségeinket! Kérdezzen bátran, szívesen segítünk!

Szentségimádások

Új adatbázis, kereshetőek a szentségimádások település és időpont szerint is!

Oldalunkon gyűjtjük a szentségimádások időpontjait, ezt adatbázisba rendezzük, így Ön is megkeresheti, hogy lakhelyéhez közel hol van éppen, vagy mikor lesz legközelebb szentségimádás.

Használja keresőnket, s ha esetleg tud olyan helyről, ami még nem szerepel adatbázisunkban, megköszönjük, ha segít nekünk és elküldi az információkat!

www.szentsegimadas.hu

«        2024. július        »
H K Sze Cs P Szo V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Magyarázott szentmise